NN-WT1NN-72384735

Laravel skill test

Người tạo đề: Schoolbase Ngày tạo: 16/12/2022

Lịch sử làm bài

Ngày thi Thời gian làm bài Số câu đúng Điểm số Xếp loại
No Result Image - SchoolBase

Chưa có dữ liệu lịch sử làm bài. Luyện đề ngay

Thời gian làm bài

0:00

Số câu hỏi:

20

Thang điểm:

20

Circle Wavy Danger Icon Bạn phải đăng nhập để làm bài thi hoặc xem kết quả

Circle Wavy Danger Icon Bài thi đang diễn ra, hãy bắt đầu thi ngay!

Điểm thi cao nhất

0 /20